Gáu-huòng Alexander 8-sié

Lài-nguòng: Wikipedia
Tiéu gáu: īng-dô̤, sìng-tō̤
Alexander 8-sié

Gáu-huòng Alexander 8-siéLò̤-mā-tiĕng-ciō-gáu gì dâ̤ 241 êng gáu-huòng. 1689 nièng gáu 1691 nièng câi-ôi.