Gáu-huòng Marcellus 1-sié

Lài-nguòng: Wikipedia
Tiéu gáu: īng-dô̤, sìng-tō̤
Marcellus 1-sié

Gáu-huòng Marcellus 1-siéLò̤-mā-tiĕng-ciō-gáu gì dâ̤ 30 êng gáu-huòng. 307 nièng gáu 309 nièng câi-ôi.