Gáu-huòng Benedictus 14-sié

Lài-nguòng: Wikipedia
Tiéu gáu: īng-dô̤, sìng-tō̤
Benedictus 14-sié

Gáu-huòng Benedictus 14-siéLò̤-mā-tiĕng-ciō-gáu gì dâ̤ 247 êng gáu-huòng. 1740 nièng gáu 1758 nièng câi-ôi.