Gáu-huòng Caelestinus 1-sié

Lài-nguòng: Wikipedia
Tiéu gáu: īng-dô̤, sìng-tō̤
Caelestinus 1-sié

Gáu-huòng Caelestinus 1-siéLò̤-mā-tiĕng-ciō-gáu gì dâ̤ 43 êng gáu-huòng. 422 nièng gáu 432 nièng câi-ôi.