Gáu-huòng Callistus 3-sié

Lài-nguòng: Wikipedia
Tiéu gáu: īng-dô̤, sìng-tō̤
Callistus 3-sié

Gáu-huòng Callistus 3-siéLò̤-mā-tiĕng-ciō-gáu gì dâ̤ 209 êng gáu-huòng. 1455 nièng gáu 1458 nièng câi-ôi.