Gáu-huòng Innocentius 1-sié

Lài-nguòng: Wikipedia
Tiéu gáu: īng-dô̤, sìng-tō̤
Innocentius 1-sié

Gáu-huòng Innocentius 1-siéLò̤-mā-tiĕng-ciō-gáu gì dâ̤ 40 êng gáu-huòng. 402 nièng gáu 417 nièng câi-ôi.