Gáu-huòng Gregorius 1-sié

Lài-nguòng: Wikipedia
Tiéu gáu: īng-dô̤, sìng-tō̤
Gregorius 1-sié

Gáu-huòng Gregorius 1-siéLò̤-mā-tiĕng-ciō-gáu gì dâ̤ 64 êng gáu-huòng. 590 nièng gáu 604 nièng câi-ôi.