Gáu-huòng Innocentius 13-sié

Lài-nguòng: Wikipedia
Tiéu gáu: īng-dô̤, sìng-tō̤
Innocentius 13-sié

Gáu-huòng Innocentius 13-siéLò̤-mā-tiĕng-ciō-gáu gì dâ̤ 244 êng gáu-huòng. 1721 nièng gáu 1724 nièng câi-ôi.