Gáu-huòng Callistus 1-sié

Lài-nguòng: Wikipedia
Tiéu gáu: īng-dô̤, sìng-tō̤
Callistus 1-sié

Gáu-huòng Callistus 1-siéLò̤-mā-tiĕng-ciō-gáu gì dâ̤ 16 êng gáu-huòng. 217 nièng gáu 222 nièng câi-ôi.