Gáu-huòng Stephanus 4-sié

Lài-nguòng: Wikipedia
Tiéu gáu: īng-dô̤, sìng-tō̤
Stephanus 4-sié

Gáu-huòng Stephanus 4-siéLò̤-mā-tiĕng-ciō-gáu gì dâ̤ 94 êng gáu-huòng. 768 nièng gáu 772 nièng câi-ôi.