Gáu-huòng Gregorius 15-sié

Lài-nguòng: Wikipedia
Tiéu gáu: īng-dô̤, sìng-tō̤
Gregorius 15-sié

Gáu-huòng Gregorius 15-siéLò̤-mā-tiĕng-ciō-gáu gì dâ̤ 234 êng gáu-huòng. 1621 nièng gáu 1623 nièng câi-ôi.