Gáu-huòng Stephanus 6-sié

Lài-nguòng: Wikipedia
Tiéu gáu: īng-dô̤, sìng-tō̤
Stephanus 6-sié

Gáu-huòng Stephanus 6-siéLò̤-mā-tiĕng-ciō-gáu gì dâ̤ 110 êng gáu-huòng. 885 nièng gáu 891 nièng câi-ôi.