Gáu-huòng Innocentius 10-sié

Lài-nguòng: Wikipedia
Tiéu gáu: īng-dô̤, sìng-tō̤
Innocentius 10-sié

Gáu-huòng Innocentius 10-siéLò̤-mā-tiĕng-ciō-gáu gì dâ̤ 236 êng gáu-huòng. 1644 nièng gáu 1655 nièng câi-ôi.