Gáu-huòng Bonifacius 1-sié

Lài-nguòng: Wikipedia
Tiéu gáu: īng-dô̤, sìng-tō̤
Bonifacius 1-sié

Gáu-huòng Bonifacius 1-siéLò̤-mā-tiĕng-ciō-gáu gì dâ̤ 42 êng gáu-huòng. 418 nièng gáu 422 nièng câi-ôi.