Gáu-huòng Alexander 3-sié

Lài-nguòng: Wikipedia
Tiéu gáu: īng-dô̤, sìng-tō̤
Alexander 3-sié

Gáu-huòng Alexander 3-siéLò̤-mā-tiĕng-ciō-gáu gì dâ̤ 170 êng gáu-huòng. 1159 nièng gáu 1181 nièng câi-ôi.