Gáu-huòng Caelestinus 3-sié

Lài-nguòng: Wikipedia
Tiéu gáu: īng-dô̤, sìng-tō̤
Caelestinus 3-sié

Gáu-huòng Caelestinus 3-siéLò̤-mā-tiĕng-ciō-gáu gì dâ̤ 175 êng gáu-huòng. 1191 nièng gáu 1198 nièng câi-ôi.