Ék-buô (一)

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Ék-buô (一部) sê Háng-cê diē-sié gì siŏh ciáh cê-buô, diŏh Kŏng-hĭ Cê-diēng diē-sié bà̤ dâ̤ 1 ôi.

Ék-buô kĕk Háng-cê "一" lì kī-miàng. Có̤ cê-bèng gì sèng-âu hô̤ có̤ siŏh-huàng (一橫).

Cê-hìng[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Ék-buô gì Háng-cê[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Gă gūi hĕk Háng-cê
0
1 丁丂七丄丅丆
2 上下丌万丈三亐卄
3 不与丏丐丑丒丗𠀋
4 且丕世丘丙㐀𠀗𠀖业丛
5 丞丟丠両丢㐁㐂
6 丣𠀪𠀫𠀡𠀧𠀨两严
7 並𠀲𠀳𠀴丧
9 𠀾𠀿𠁀
10 𠁂𠁄
11 𠁆
13 𠁎𠁑
14 𠁔
15 𠁚𠁝𠁙
17 𠁟

Ngiê-dāu lièng-giék[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]