Kuók-buô

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Kuók-buô (亅部) sê Háng-cê diē-sié gì siŏh ciáh cê-buô, diŏh Kŏng-hĭ Cê-diēng diē-sié bà̤ dâ̤ 6 ôi.

Kuók-buô kĕk Háng-cê "亅" lì kī-miàng. Có̤ cê-bèng gì sèng-âu hô̤ có̤ siŏh-gău (一勾).

Cê-hìng[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Kuók-buô gì Háng-cê[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Gă gūi hĕk Háng-cê
0 亅𠄌
1 𠄎了
2
3 予㐧
5
6 亊𠄘
7 事㐨
14 𠄜

Ngiê-dāu lièng-giék[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]