Chī-buô (矢)

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Chī-buô (矢部) sê Háng-cê diē-sié gì siŏh ciáh cê-buô, diŏh Kŏng-hĭ Cê-diēng diē-sié bà̤ dâ̤ 111 ôi.

Chī-buô kĕk Háng-cê "矢" lì kī-miàng.

Cê-hìng[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Sĭk-buô gì Háng-cê[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Gă gūi hĕk Háng-cê
0
2
3 矤知
4 矦矧矨
5 矩䂏䂐
6 矪𥏋𥏌𥏍䂑䂒
7 矬短䂓
8 矮䂔
9 𥏪䂕
11 𥏿
12 矯矰𥐆
13 𥐋𥐇𥐈𥐉
14 矱𥐍𥐏
15
17 𥐒
18 𥐐𥐔

Ngiê-dāu lièng-giék[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]