Cṳ̄-buô (丶)

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Cṳ̄-buô (丶部) sê Háng-cê diē-sié gì siŏh ciáh cê-buô, diŏh Kŏng-hĭ Cê-diēng diē-sié bà̤ dâ̤ 3 ôi.

Cṳ̄-buô kĕk Háng-cê "丶" lì kī-miàng. Có̤ cê-bèng gì sèng-âu hô̤ có̤ siŏh-dók (一點).

Cê-hìng[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Cṳ̄-buô gì Háng-cê[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Gă gūi hĕk Háng-cê
0
1
2
3 为丹
4 主丼
7

Ngiê-dāu lièng-giék[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]