Cī-buô (止)

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Cī-buô (止部) sê Háng-cê diē-sié gì siŏh ciáh cê-buô, diŏh Kŏng-hĭ Cê-diēng diē-sié bà̤ dâ̤ 77 ôi.

Cī-buô kĕk Háng-cê "止" lì kī-miàng.

Cê-hìng[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Cī-buô gì Háng-cê[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Gă gūi hĕk Háng-cê
0 止龰
1
2 㱏此
3 㱐㱑步
4 武歧歨歩
5 㱒㱓㱔歪歫
6 歬歭𣥱
8 㱕㱖歮歯𣦆
9 歰歱歲歳𣦍𣦎
10 㱗歴𣦓
11 歵歶𣦛
12
14 㱘歸
17 𣦮
18 𣦰

Ngiê-dāu lièng-giék[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]