跳至內容

Cê-buô

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Cê-buô (字部), iâ hô̤ có̤ buô-siū (部首), sê áng Háng-cê cê-hìng gâe̤ng cê-bèng buŏng chók lì gì muòng-lôi, sū-iū Háng-cê dŭ kēng-dêng â̤ buŏng gáu siŏh ciáh cê-buô â-dā̤.

Gŏng-gé̤ṳ «Kŏng-hĭ Cê-diēng», cê-buô dŭ-liāng ô 214 ciáh.

Ngiê-dāu lièng-giék[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]