Gók-buô

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Gók-buô (谷部) sê Háng-cê diē-sié gì siŏh ciáh cê-buô, diŏh Kŏng-hĭ Cê-diēng diē-sié bà̤ dâ̤ 150 ôi.

Gók-buô kĕk Háng-cê "谷" lì kī-miàng.

Cê-hìng[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Gók-buô gì Háng-cê[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Gă gūi hĕk Háng-cê
0
2
3 谸䜫
4 谺谻谹
5 𧮳䜬䜭
6
7 谽䜮
8 谾𧮾䜯
9 𧯄𧯅
10 谿豀豁𧯇䜰
11 豂䜱
12
15 豄䜲
16

Ngiê-dāu lièng-giék[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]