Chŭi-buô

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Chŭi-buô (隹部) sê Háng-cê diē-sié gì siŏh ciáh cê-buô, diŏh Kŏng-hĭ Cê-diēng diē-sié bà̤ dâ̤ 172 ôi.

Chŭi-buô kĕk Háng-cê "隹" lì kī-miàng.

Cê-hìng[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Chŭi-buô gì Háng-cê[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Gă gūi hĕk Háng-cê
0
2 䧱隺隻隼隽难
3 䧲䧳隿雀
4 雃䧴䧵䧶雁雂雃雄雅集雇雈
5 䧷䧸䧹䧺雉雊雋雌雍雎
6 𨿅䧻雐雑雒
7 䧼䧽雓
8 𨿽䧾䧿雔雕
9 䨁䨂雖
10 䨃雗雘雙雚雛雜雝雞雟
11 䨄雡離難𩀳
12 䨅䨆䨇
13
14
15 𩁦
16 雥雦
17
18 𩁱
20
24

Ngiê-dāu lièng-giék[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]