跳至內容

Gī-buô (几)

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Gī-buô (几部) sê Háng-cê diē-sié gì siŏh ciáh cê-buô, diŏh Kŏng-hĭ Cê-diēng diē-sié bà̤ dâ̤ 16 ôi.

Gī-buô kĕk Háng-cê "几" lì kī-miàng.

Gī-buô gì Háng-cê

[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]
Gă gūi hĕk Háng-cê
0 几𠘨
1 凣凢
2 凤风𠘰
3 凥処凧
4 凨凩凪
5 凬𠙅
6 凭凮
8 𠙖
9 㓘凰
10 凱凲𠙣
12 凳凴

Ngiê-dāu lièng-giék

[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]