Gṳ̆ng-buô (弓)

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Gṳ̆ng-buô (弓部) sê Háng-cê diē-sié gì siŏh ciáh cê-buô, diŏh Kŏng-hĭ Cê-diēng diē-sié bà̤ dâ̤ 57 ôi.

Gṳ̆ng-buô kĕk Háng-cê "弓" lì kī-miàng.

Cê-hìng[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Gṳ̆ng-buô gì Háng-cê[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Gă gūi hĕk Háng-cê
0
1 弔引弖㢧
2 弗弘
3 弚弛弜弙㢨㢩㢪㢫𢎭
4 弝弞弟㢬㢭𢎽
5 弡弢弣弤弦弧弨弩㢮㢯㢰㢱弥𢏐𢏑
6 弫弬弭弮弯㢲㢳㢴㢵㢶㢷𢏗𢏠𢏡𢏢𢏣
7 弰弱弲弳㢸㢹
8 弴張弶強弸弹㢺㢻㢼𢏺𢏿
9 强弻弼弽弾㢽㢾㢿
10 弿彀彁彂㣀㣁㣂𢐎
11 彃彄彅㣃
12 彆彇彈彉㣄㣅
13 彊彋
14
15
18
19 彎𢑊
20

Ngiê-dāu lièng-giék[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]