Mā-buô

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Mā-buô (馬部) sê Háng-cê diē-sié gì siŏh ciáh cê-buô, diŏh Kŏng-hĭ Cê-diēng diē-sié bà̤ dâ̤ 187 ôi.

Mā-buô kĕk Háng-cê "馬" lì kī-miàng.

Cê-hìng[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Mā-buô gì Háng-cê[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Gă gūi hĕk Háng-cê
0 馬马
2 䭴馭馮
3 䭵䭶馱馴馳馯馰馲馵
4 駂䭺䭻䭼䭽䭾䭷䭸䭹馹駁馶馷馸馺馻馼馽馾馿駀駃駄駅駆駇
5 䭿䮀䮁䮂䮃䮄䮅騶駐駝駑駕驛駔駛駟駙駒駘駈駉駊駋駌駍駎駏駓駖駗駚駜駞駠𩢤𩢦𩢬
6 䮊䮋䮌䮍䮆䮇䮈䮉驍駰驕驊駱駭駢駡駣駤駥駦駧駨駩駪駫駬駭駮駯駰駲𩣆𩣑
7 駾䮎䮏䮐䮑䮒騧騀騁騂騃騁驗騂駸駴駵駶駷駹駺駻駼駽駾駿𩣪
8 䮚䮛䮓䮔䮕䮖䮗䮘䮙騊騋騌騍騎騏騄騅騆騇騈騉騐騑騒騏騎騍騅騌驌驂駳𩣱𩣺𩤃𩤅𩤕
9 䮜䮝䮞䮟䮠䮡䮢騚騛騜騝騞騟騷騖騔騕騗騘騙騠騡騢騣騤騥騦騧𩤯騨𩥈
10 䮣䮤䮥䮦䮧䮨䮩䯀騪騫騬騭騮騯騮騸騩騰騱騲騳騴騵騶騷𩥋𩥝𩥪𩥅𩥇𩥉
11 䮪䮫䮬䮭䮮䮯䮰䮱騺騻騼騽騾騿騹驀驁驂驃驄驅驆驇龭
12 䮲䮳䮴䮵䮶驊驋驌驍驎驏驈驉驐驑驒驓驔驕𩦝𩦓
13 䮷䮸䮹驚驛驜驖驗驘驙
14 䮺䮻䮼驝驞驟
15 䮽𩧃𩧉𩧍
16 䮾驠驡驢驣驥
17 䮿驤驦驧龮
18 䯀驨驩
19 䯁驪
20 驫𩧢
24

Ngiê-dāu lièng-giék[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]