Mīng-buô (皿)

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Mīng-buô (皿部) sê Háng-cê diē-sié gì siŏh ciáh cê-buô, diŏh Kŏng-hĭ Cê-diēng diē-sié bà̤ dâ̤ 108 ôi.

Mīng-buô kĕk Háng-cê "皿" lì kī-miàng.

Cê-hìng[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Mīng-buô gì Háng-cê[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Gă gūi hĕk Háng-cê
0 皿皿皿皿皿
2 盀盁
3 㿻盂
4 㿼㿽盃盄盅盆盇盈𥁊
5 㿾㿿盉益盋盌盍盎盐䀀𥁒𥁕
6 盒盓盔盕盖盗盘盛䀁䀂
7 盙盚盜䀃
8 盝盞盟䀄䀅𥁷
9 盠盡盢監䀆
10 盤𥂉
11 䀈盥盦盧𥂝䀇䀈盧
12 盨盩盪䀉
13 盫盬
14
15 盭𥃑
16
17
18 𥃞
19 𥃚𥃛
24

Ngiê-dāu lièng-giék[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]