Ngiù-buô

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Ngiù-buô (牛部) sê Háng-cê diē-sié gì siŏh ciáh cê-buô, diŏh Kŏng-hĭ Cê-diēng diē-sié bà̤ dâ̤ 93 ôi.

Ngiù-buô kĕk Háng-cê "牛" lì kī-miàng. Có̤ cê-bèng gì sèng-âu ék-buăng ĕng diŏh cō̤-biĕng, siā có̤ "牜", hô̤ có̤ tiŭ-ngù-bèng (挑牛爿). Ô gì sèng-âu ĕng diŏh â-dā̤.

Cê-hìng[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Ngiù-buô gì Háng-cê[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Gă gūi hĕk Háng-cê
0 牛牜⺧
2 㸨牝牞牟
3 㸪㸩牠牡牢牣牤𤘘
4 㸫㸬㸭㸮㸯牪牫牬𤘪牥牦牧牨物𤘩
5 㸰㸱㸲㸳㸴牭牮牯牰牱牲牳牴牵
6 㸵㸶㸷㸸牺牶牷牸特𤙖
7 㸺㸻㸼㸽㸾㸿㸹㹀牻牼牽牾牿𤙭𤙮犁𤙥
8 㹁㹂㹃犋犀犂犃犄犅犆犇犈犉𤙴𤚆𤚇
9 㹅㹆㹇㹈𤚥𤚦𤚧犌犍犎犏犐犑𤚗
10 犕㹊㹋㹄㹉𤛇犒犓犔犕犖犗
11 㹌㹍㹎㹏㹐𤛔𤛞𤛠犚犛犘犙
12 㹑㹒㹓犜犝犞犟
13 㹔㹕㹖犠
14 㹗㹘
15 㹙犡犢犣犤犥犦
16 犧犨𤜆
17
18 㹛犩
20
23

Ngiê-dāu lièng-giék[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]