Lṳ̆k-buô

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
鹿

Lṳ̆k-buô (鹿部) sê Háng-cê diē-sié gì siŏh ciáh cê-buô, diŏh Kŏng-hĭ Cê-diēng diē-sié bà̤ dâ̤ 198 ôi.

Lṳ̆k-buô kĕk Háng-cê "鹿" lì kī-miàng.

Cê-hìng[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Lṳ̆k-buô gì Háng-cê[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Gă gūi hĕk Háng-cê
0 鹿
2 麀麁麂
3
4 𪊓䴠䴡䴢麃麄
5 𪊟䴣䴤䴥麅麆麇麈
6 𪊲麊麋麉
7 𪊴𪊶𪊺𪊽䴦麌麍麎麏麐
8 䴧麑麒麓麔麕麖麗
9 麚麛麘麙
10 䴨麜麝
11 𪋟䴩麞
12
13 䴪䴫麠
14
17
20
22

Ngiê-dāu lièng-giék[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]