Hū-buô

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Hū-buô (虍部) sê Háng-cê diē-sié gì siŏh ciáh cê-buô, diŏh Kŏng-hĭ Cê-diēng diē-sié bà̤ dâ̤ 141 ôi.

Hū-buô kĕk Háng-cê "虍" lì kī-miàng.

Cê-hìng[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Hū-buô gì Háng-cê[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Gă gūi hĕk Háng-cê
0 虍⻁
2 虎虏䖈
3 虐彪䖉
4 䖊䖋䖌虑虓䖍虔
5 䖎䖏虚虛處虖虗虘虙
6 虜虝䖐䖑
7 虞號䖒䖓䖔䖕䖖
8 𧇍虠虡
9 䖗虢
10 虣䖘虤虥虦
11 虧䖙虨
12 虩䖚䖛
13
17 𧈛
20

Ngiê-dāu lièng-giék[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]