跳至內容

Gŭng-buô (工)

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Gŭng-buô (工部) sê Háng-cê diē-sié gì siŏh ciáh cê-buô, diŏh Kŏng-hĭ Cê-diēng diē-sié bà̤ dâ̤ 48 ôi.

Gŭng-buô kĕk Háng-cê "工" lì kī-miàng.

Cê-hìng[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Gŭng-buô gì Háng-cê[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Gă gūi hĕk Háng-cê
0
1
2 左巧巨
3 巩巪
4
6 巬巭
7 差㠫㠬
9 巯㠭𢀥
10 巰𢀦𢀧
12 㠮𢀫𢀨
13 𢀬
14 𢀭
15 𢀮
18 𢀱𢀲

Ngiê-dāu lièng-giék[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]