跳至內容

Gī-buô (己)

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Gī-buô (己部) sê Háng-cê diē-sié gì siŏh ciáh cê-buô, diŏh Kŏng-hĭ Cê-diēng diē-sié bà̤ dâ̤ 49 ôi.

Gī-buô kĕk Háng-cê "己" lì kī-miàng.

Gī-buô gì Háng-cê

[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]
Gă gūi hĕk Háng-cê
0 己已巳
1
2
4
5 巶㠰
6 巷巸巹巺巻
7
8
9 巽𢁉𢁅
10 𢁊
12 𢁋
13 𢁍
17 𢁑

Ngiê-dāu lièng-giék

[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]