Mĕk-buô

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
跳至導覽 跳至搜尋

Mĕk-buô (麥部) sê Háng-cê diē-sié gì siŏh ciáh cê-buô, diŏh Kŏng-hĭ Cê-diēng diē-sié bà̤ dâ̤ 199 ôi.

Mĕk-buô kĕk Háng-cê "麥" lì kī-miàng.

Cê-hìng[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Mĕk-buô gì Háng-cê[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Gă gūi hĕk Háng-cê
0 麥麦
2 𪋿
3 䴬䴭䴮麧
4 䴯䴰麨麩麪麫
5 䴱䴲䴳䴴麬麭麮
6 䴵麯麰
7 䴶䴷䴸麱麲
8 䴺䴻䴼䴽䴹麳麴
9 𪍑麵麺
10 䴾䴿䵀
11 䵁䵂䵅麶
12
13
14
15 𪍿
18

Ngiê-dāu lièng-giék[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]