Kiéng-buô

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Kiéng-buô (欠部) sê Háng-cê diē-sié gì siŏh ciáh cê-buô, diŏh Kŏng-hĭ Cê-diēng diē-sié bà̤ dâ̤ 76 ôi.

Kiéng-buô kĕk Háng-cê "欠" lì kī-miàng.

Cê-hìng[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Kiéng-buô gì Háng-cê[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Gă gūi hĕk Háng-cê
0
2 次欢
3 㰝㰞
4 㰟㰠㰡㰢欣欥欦
5 㰣㰤㰥㰦㰧㰨欪欨欩
6 㰪㰫㰬㰭㰩欫欬欭欮欯欰欱𣢹
7 㰮㰯㰰㰱欲欳欴欵欶欷欸
8 㰲㰳㰴㰵㰶㰸欺欻欼欽款欿欹
9 㰺㰻㰼㰽㰾㰹歀歁歂歃歄歅歆歇歈
10 㰿㱀㱁歊歋歌歍歉
11 㱂㱃歎歏歐歑歒歓
12 歔㱄㱅歚歔歕歖歗歘歙
13 㱆㱇㱈㱉歛歜歝
14 歞歟
15 㱊歠
16
17 㱌歡
19
21

Ngiê-dāu lièng-giék[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]