Gáe̤k-buô

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Gáe̤k-buô (角部) sê Háng-cê diē-sié gì siŏh ciáh cê-buô, diŏh Kŏng-hĭ Cê-diēng diē-sié bà̤ dâ̤ 148 ôi.

Gáe̤k-buô kĕk Háng-cê "角" lì kī-miàng.

Cê-hìng[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Gáe̤k-buô gì Háng-cê[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Gă gūi hĕk Háng-cê
0 角⻆𧢲⻇
2 觓觔
4 觕觖觗觘觙𧣈䚗
5 觚觛觝𧣠
6 觜觟觠觡觢解觤觥触觧𧣧䚚䚘䚙
7 觨觩觪觫𧣲𧣳䚛
8 䚠觬觭觮觯䚜䚝䚞䚟𧤁𧤂
9 䚡䚢䚣䚤觰觱
10 䚥䚦觲觳𧤭𧤤𧤥
11 鵤䚧觴𧤸𧤹
12 䚨䚩䚬觵觶𧥃
13 䚪䚫觷觸觹𧥇
14
15 觻觼
16 觽觾
17 𧥔
18 䚭觿

Ngiê-dāu lièng-giék[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]