跳至內容

Chék-buô

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Chék-buô (赤部) sê Háng-cê diē-sié gì siŏh ciáh cê-buô, diŏh Kŏng-hĭ Cê-diēng diē-sié bà̤ dâ̤ 155 ôi.

Chék-buô kĕk Háng-cê "赤" lì kī-miàng.

Cê-hìng[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Chék-buô gì Háng-cê[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Gă gūi hĕk Háng-cê
0
3
4 赥赦赧
5 𧹟
6 赨赩䞒
7 赫𧹥𧹦䞓䞔
8 𧹪𧹫
9 赬赭赮𧹰𧹱
10
12 𧹻𧹼
14 𧹿䞕
15 𧺀𧺁
16 𧺂𧺃

Ngiê-dāu lièng-giék[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]