Sê-buô (示)

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Sê-buô (示部) sê Háng-cê diē-sié gì siŏh ciáh cê-buô, diŏh Kŏng-hĭ Cê-diēng diē-sié bà̤ dâ̤ 113 ôi.

Sê-buô kĕk Háng-cê "示" lì kī-miàng. Có̤ cê-bèng gì sèng-âu ék-buăng ĕng diŏh cō̤-biĕng, siā có̤ "礻", hô̤ có̤ lā̤-bèng (禮爿).

Cê-hìng[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Sê-buô gì Háng-cê[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Gă gūi hĕk Háng-cê
0 示礻⺬𥘅
1
2 䃼礽
3 社礿祀祁祂𥘑
4 鿆䃽䃾䃿祊祋祌祍𥘪䄀祄祅祆祇祈祉
5 祖祏祚祛祜祝神祟䄁䄂䄃祐祑祒祓祔祕祗祘祙祠祡𥘵𥘶𥘷
6 祪祫祬祭祮𥙪䄄䄅䄆祣祤祥祧票祩𥙑𥙒𥙓𥙧𥙩祥
7 䄊𥙿䄇䄈䄉祦祰祱祲祳祴祵祶禄視𥚃𥚄𥚅𥚆𥚇視
8 𥚤𥚥䄋䄌䄍䄎䄏祺祻祼祽祾祿䄐䄑䄒祹禀禁禂禃禅禆𥚕祿
9 𥚯禊禋禌禎䄓䄔䄕䄖䄗禇禈禉禐禑禒禓禔禕禖禗禘禙福禍禎
10 禠禡禢禣𥛉𥛗禚禛禜禝禞禟䄘䄙
11 禤禥禦𥛣𥛭䄚䄛䄜䄝䄞
12 禧禨禩禪禫𥛶䄟𥜀
13 禬禭禮禯䄠䄡𥜆
14 禰禱䄢
15 禲𥜝䄣
16 䄤𥜡𥜤
17 禳禴𥜥
18
19 禶禷
24

Ngiê-dāu lièng-giék[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]